Hotel "Chaika"

Khabarovsk,st. Georgievskaya, 29 8(4212)79-12-98, 8(4212)79-12-97 Fax:+7 (4212) 23-20-60 Contact us

Khabarovsk,st. Georgievskaya, 29

8(4212)79-12-98, 8(4212)79-12-97

Fax:+7 (4212) 23-20-60